ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๑. รหัสสาขาวิชา ๑๐๖ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

๒. รหัสสาขาวิชา ๒๐๑ สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา

๓. รหัสสาขาวิชา ๒o๖ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกประกาศพนักงานราชการ