ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more