ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

แบบคำร้องขอรับการประเมินใหม่(กรณีได้เกรด 0 (ศูนย์) เฉพาะระดับ (ปวช.) และแบบคำร้องขอทำรายวิชาให้สมบูรณ์ สำหรับผู้ที่ได้รับผลการเรียน มส.

แบบคำร้องขอรับการประ

Read more

เรื่อง ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ ๑๒ ออนไลน์)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

แบบประเมินผลการติดตาม โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ป

Read more