ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวด

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

รูปแบบรายการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นหอพักชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

รูปแบบรายการปรับปรุง

Read more

เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรล

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้ MMAW PULSE และทิก DC INVERTER PULSE ๒ KHZ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more