หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลำดับหลักสูตรประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางาน
1ปวช.62อุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
2ปวช.62อุตสาหกรรมช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
3ปวช.62อุตสาหกรรมช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง
4ปวช.62อุตสาหกรรมช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
5ปวช.62อุตสาหกรรมช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
6ปวช.62อุตสาหกรรมโยธาโยธา
7ปวช.62อุตสาหกรรมช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์
8ปวช.62พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจการบัญชีการบัญชี
9ปวช.62พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ลำดับ หลักสูตร ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน
1 ปวส.63 อุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกล เทคนิคยานยนต์
2 ปวส.63 อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เครื่องมือกล
3 ปวส.63 อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง
4 ปวส.63 อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
5 ปวส.63 อุตสาหกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
6 ปวส.63 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี
7 ปวส.63 พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล