ข้อมูลอาคารสถานที่

แผนผังพื้นที่และอาคาร วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร