ข้อมูลสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ตราสัญลักษณ์สถานศึกษา

 : วิทยาลัยเทคนิค
 : วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
 : อุบลราชธานี
 : สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

: 17/12/2553
: 08:20 น.
: 18.20 น.
 มีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
อาคารอเนกประสงค์ : 1 หลัง

สถานที่ตั้งสถานศึกษา

เลขที่ 188 หมู่ 4  ตำบลกดชมภู   อำเภอพิบูลมังสาหาร   
จังหวัดอุบลราชธานี    รหัสไปรษณีย์ 34110

โทรศัพท์ 045-442-055   โทรสาร 045-442-422  
อีเมลล์ admin@pmtc.ac.th  เว็บไซต์ : www.pmtc.ac.th