ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

ฝ่ายบริหาร

จำนวน (คน)
1. ผู้อำนวยการวิทยาลัย 1
2. รองผู้อำนวยการ 4
รวม 5

ข้าราชการครู

แผนกวิชาจำนวน (คน)
1. แผนกวิชาช่างยนต์1
2. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ1
3. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง1
4. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์2
5. แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล2
6. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์3
รวม10

2

พนักงานราชการ

แผนกวิชาจำนวน (คน)
1. แผนกวิชาช่างยนต์1
2. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน1
3. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์1
4. แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน1
รวม4

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

แผนกวิชาจำนวน (คน)
1. แผนกวิชาช่างยนต์6
2. แผนกวิชาช่างกลโรงงาน4
3. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ4
4. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง5
5. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์3
6. แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์3
7. แผนกวิชาโยธา1
8. แผนกวิชาการบัญชี4
9. แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล2
10. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์6
11. แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
รวม 38

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

ฝ่าย/งานจำนวน (คน)
1.ประจำงาน/ฝ่าย15
รวม15

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ/นักการภารโรง/แม่บ้าน

งานจำนวน (คน)
1. พนักงานขับรถ1
2. แม่บ้าน2
3. นักการภารโรง3
4. ยาม3
รวม9

สรุป

รวมทั้งสิ้นจำนวน 81 (คน)