สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ “เครื่องหั่นเนื้อร้านหมูกระทะ PMTC” ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ภาคอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2567

PMTC GOOD TEAM
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาฯ “เครื่องหั่นเนื้อร้านหมูกระทะ PMTC” ได้รับรางวัลที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ภาคอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2567

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ภาคอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา งานเกษตร67 ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2567 ชื่อผลงาน “เครื่องหั่นเนื้อร้านหมูกระทะ PMTC”
ตัวแทนนักศึกษา : นางสาวปิยมาศ วงษาชัย, นายศุภวิชญ์ เคหะรมย์, นายพิทวัส มูลโคตร, นายสุทธิรัก วงค์หาญ, นายภานุวัฒน์ อนิกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายวรุตม์ ปัดถามา, นายกิตติพงษ์ หายเคราะห์, นายอนุวัฒน์ พุฒจันทร์, นายวัฒนา ศรีรารักษ์, นายจิรายุทธ บุญช่วย, นายวินัย ศรีแก้ว
ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ขอชื่นชม และแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ในการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ในครั้งนี้