แผนกวิชาโยธา

หัวหน้าแผนกช่างโยธา

นายณัฐพัชร์ วรพิมรัฐ

หัวหน้าแผนกช่างโยธา

ว่าที่ ร.ต.หญิง ทัศนีวรรณ จันทิมา

ครูประจำแผนกช่างโยธา

นายศิริวัฒน์ วรวงศ์

ครูประจำแผนกช่างโยธา