แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

แผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
IMG_0375

นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี

หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวปริม อุปถัมภ์

ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวจริยา พุ่มแจ่ม

ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวอัญชลี ผาหยาด

ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นางสาวรวิศิริกาญจน์ มาลา

ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

นายธนาวัฒน์ บุญเอื้อ

ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล