แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวทัศน์ญา ทองพิทักษ์

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวชุตินธร แซ่จง

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสวาท วิสัย

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวปนัดดา อุ่นกาย

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวปณิชา วงค์ดำริห์

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวสิริรัฐ ธนาพรชัยพงษ์

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวธัญญารัตน์ ทับแสง

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวกุลกันยา กังวาลย์กูลการ

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์