แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายกิตติพงษ์ หายเคราะห์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวรุตม์ ปัดถามา

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายนพพร ไกรยวงษ์

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายณัฐเศรษฐ พุฒผา

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายอนุวัฒน์ พุฒจันทร์

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวัฒนา ศรีรารักษ์

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายจิรายุทธ บุญช่วย

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

icon-1633249_640

นางสาวจิตติกานต์ กูฏโสม

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

icon-1633249_640

นางสาวอาภาภรณ์ ดาลาด

ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง