แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

นายจักรพันธ์ ผิวผ่อง

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

นายนิติ จันทร์จำปา

ครูประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

S__158089225

นางสาวชญาณี จุลทัศน์

ครูประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

S__158089224_0

นายสุรศักดิ์ บำรุง

ครูประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์