แผนกวิชาช่างเชื่อม

แผนกวิชาช่างเชื่อม

นายปิยะ โกษา

หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อม

นายสวัสดิ์ ลารังสิทธิ์

ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อม

นายชินกร มูลยาพอ

ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อม

นางสาวชลพิชา เบียดนอก

ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อม