แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายสุริยา กันภัย

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0071

ว่าที่ร.ท.ชัยสิทธิ์ ต่อต้น

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายวุฒินันท์ เอกสัน

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายพัชรพล คำงาม

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวสุทธิดา สายแวว

ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์