แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

แผนกช่างกลโรงงาน

นายสุทัศน์ ภูโท

หัวหน้าแผนกแผนกช่างกลโรงงาน​

นายทศพล ทองผุด

รองหัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน

นายพงษ์เกษม ทองปน

ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายพัสกร เลาหะเอกริน

ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน​

นางสาวจิราภรณ์ ขุ่มด้วง

ครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน

นายธีรา รัชตะกูล

ครูประจำแผนกช่างกลโรงงาน