แผนกวิชาการบัญชี

แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวทัศพร ครองยุติ

หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

นางสาววารุณี เทือกตาถา

ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวสุดาพร ทาทอง

ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

นางสาวอรอนงค์ อำมะ

ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

นายธีรวัฒน์ อภิบาล

ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี