งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ

งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

2_รองธงรบเวฬุบับ ฝ่ายบริหารทรัพยากร2

นายธงรบ เวฬุบับ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวจริยา พุ่มแจ่ม

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0015

นายณธีพัฒน์ โพธิถาวรวัฒน์

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

นายพัสกร เลาหะเอกริน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายพัสกร เลาหะเอกกริน

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0050

นางสาวอรอนงค์ อำมะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0041

นายธีรวัฒน์ อภิบาล

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0050

นางสาวอรอนงค์ อำมะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0059

นางสาวศิโรรัตน์ ภูหัดธรรม

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

งานส่งเสริมผลผลิตการค้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • ควบคุม ตรวจสอบผลิตผลการศึกษาทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล การจ่ายค่าแรงนักเรียนนักศึกษา รางวัลค่าคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                
 • วางแผนดำเนินงานประสานสัมพันธ์ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ ข่าวสารของสถานศึกษา การรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียน และการตลาดการค้าและประกอบธุรกิจ
 • ส่งเสริมกรจัดทำแผนธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและการส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อม
 • ส่งเสริมการจัดการเชิงธุรกิจและบริหารทรัพยากรเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
 • ร่วมกับงานพัสดุในการจัดหาวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสิ่งต่างๆ ตามความต้องการในการดำเนินงานธุรกิจ
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานธุรกิจ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
 • รวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานธุรกิจให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษายิ่งขึ้น
 • ควบคุมดูแลการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาให้เห็นความสำคัญของการสหกรณ์และการส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกงานในสหกรณ์
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย