งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

รองสุรศักดิ์ คำมั่น ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ2

นายสุรศักดิ์ คำมั่น

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายชวาล แข็งแรง

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0026

นายจักรพันธ์ ผิวผ่อง

ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0015

นายธีพัฒน์ โพธถาวรวัฒน์

ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นายนิติ จันทร์จำปา

ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0062

นางสาววารี สุยังกุล

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • รวบรวมข้อมูลห้องระมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำและบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียนและข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยประสานงานกับแผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำข้อมูลกำลังคนด้านอาชีวศึกษา รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลตลาดแรงงานรวมทั้ง
  • ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชน
  • พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสถานศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย