งานวิจัย พัฒนาฯ

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

รองสุรศักดิ์ คำมั่น ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ2

นายสรุศักดิ์ คำมั่น

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายเกษอมร มิ่งขวัญ

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสาวเบญมาส พันธเสน ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวเบญจมาส พันธเสน

ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนารวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง2

นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง

ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนารวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายจตุพร โพธิ์ศรี แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง2

นายจตุรพร โพธิ์ศรี

ผู้ช่วยงานวิจัยพัฒนารวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0056

นางเจนจิรา เมฆวัน

เจ้าหน้าที่งานวิจัยพัฒนารวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • จัดทำและเผยแพร่การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสถานศึกษา สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการศึกษา อาคารสถานที่ บุคลากร การบริหารและพัฒนาวิชาชีพ
 • วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
 • ประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
 • วิเคราะห์วิจัยหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน
 • ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาการประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นรวมทั้งเผยแพร่ให้กับสถานประกอบการ หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป
 • พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการแลหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความข้าใจในหลักการ จุดมุ่งหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรตลอดจนระเบียนการจัดการศึกษา และระเบียบการประเมินผลการเรียนของหลักสูตรนั้น
 • จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก กำหนดการสอบ แบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น การบันทึกเวลาเรียน ฯลฯ ร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสมสมหน่วยกิต
 • ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย