งานประกันคุณภาพฯ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

รองสุรศักดิ์ คำมั่น ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ2

นายสุรศักดิ์ คำมั่น

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายอรุณ ชุมอาจ

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวปริม อุปถัมภ์ ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

นางสาวปริม อุปถัมภ์

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา

นางสาวเบญมาส พันธเสน ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวเบญจมาส พันธเสน

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา

นางสาวปณิดา_ดวงพร-แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์2

นางสาวปณิดา ดวงแก้ว

ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0059

นางสาวศิโรรัตน์ ภูหัดธรรม

เจ้าหน้าที่านประกันคุณภาพและมาตราฐานการศึกษา

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • วางแผนดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาระดับจังหวัดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
  • ประสานงานกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  • ประสานงานกับสถานศึกษาอื่น แผนกวิชา และงานต่างๆ ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
  • ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์กรมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย