งานความร่วมมือ

งานความร่วมมือ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

รองสุรศักดิ์ คำมั่น ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ2

นายสุรศักดิ์ คำมั่น

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวีระพล ราชาธรรมกุล

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายเมธาวี_เสนาดี แผนกวิชาช่างยนต์3

นายเมธาวี เสนาดี

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0052

นางสาวอัญชลี ผาหยาด

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0059

นางสาวศิโรรัตน์ ภูหัดธรรม

เจ้าหน้าที่หัวหน้างานบุคลากร

งานความร่วมมือ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • วางแผนการดำเนินการงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
  • ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกวิทยาลัย
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย