งานสื่อการเรียนการสอน

งานสื่อ การเรียนการสอน

บุคลากรในงาน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0068

นายศุภวิทย์ โกพล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายเสกสรรค์ สิงทิศ

งานสื่อการเรียนการสอน

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0014

นายวุฒินันท์ เอกสัน

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0064

นายนิติ จันทร์จำปา

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0062

นางสาววารี สุยังกุล

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 งานสื่อการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศการเรียนรู้
  • จัดหารวบรวมวัสดุ  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษา ค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
  • อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
  • พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์
  • รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เพิ่มเติม