งานวิทยบริการ

งานวิทยบริการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0068

นายศุภวิทย์ โกพล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสวาท วิสัย

หัวหน้างานวิทยบริการ

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0037

นางสาวทัศน์ญา ทองพิทักษ์

หัวหน้างานวิทยบริการ

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0019

นายบริวัฒน์ พิบูลมัยกิจ

หัวหน้างานวิทยบริการ

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0067

นายวีระพงษ์ ตังควัฒนา

หัวหน้างานวิทยบริการ

งานวิทยบริการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
  • จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย