งานวัดผลและประเมินผล

งานวัดผลและประเมินผล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0068

นายศุภวิทย์ โกพล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายอรุณ ชุมอาจ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0014

นายวุฒินันท์ เอกสัน

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดและประเมินผล

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0042

นายรัฐนันท์ สุขผล

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดและประเมินผล

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0040

นางสาวสุกัญญา ผลเพิ่ม

เจ้าหน้าที่งานงานวัดและประเมินผล

งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

 • ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
 • กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
 • ตรวจสอบผลการเรียนให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
 • รวมรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
 • จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
 • ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
 • เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย