งานพัฒนาหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0068

นายศุภวิทย์ โกพล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ ร.ท. ชัยสิทธิ์ ต่อต้น

หัวหน้างานหลักสูตร

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0061

นายสุชีวิน พุฒผา

ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตร

download (1)

-

ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตร

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0073

นายพงษ์เกษม ทองปน

ผู้ช่วยหัวหน้างานหลักสูตร

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0048

นางสาววิรินนา เนาวบุตร

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

งานพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชนท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษาและระเบียบการประเมินผลการเรียนของหลักสูตรนั้น
 • ร่วมจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก การกำหนดสอบแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น แบบบันทึกเวลาเรียนแผนการเรียนรู้ฯลฯ ร่วมกับแผนกวิชาต่างๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรการสอน
 • เก็บรักษาและให้ข้อมูลด้านหลักสูตรทั้งหมด
 • ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน
 • จัดทำแผนการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกระดับชั้น
 • จัดทำบัญชีวิชาเลือกทุกหลักสูตรทุกระดับชั้น
 • ดูแลรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ส่งเสริมการสอนของครู อาจารย์ให้ตรงตามหลักสูตร
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย