งานโครงการพิเศษ

งานโครงการพิเศษ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

รองสุรศักดิ์ คำมั่น ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา2

นายสุรศักดิ์ คำมั่น

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายจักรพันธ์ ผิวผ่อง

หัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชน

IMG_2861

นายนิติ จันทร์จำปา

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชน

นายพงษ์เกษม ทองปน ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายพงษ์เกษม ทองปน

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชน

download (1)

-

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชน

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0061

นายสุชีวิน พุฒผา

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชน

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0045

นายกฤษพัฒน์ ไชยมาตร์

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชน

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0015

นายณธีพัฒน์ โพธิถาวรวัฒน์

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชน

download (1)

-

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชน

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0041

นายธีวัฒน์ อภิบาล

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชน

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0067

นายวีระพวษ์ ตังควัฒนา

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการพิเศษและบริการชุมชน

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0035

นางสาวภิญญามาศ จันอาษา

เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษและบริการชุมชน

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
 • ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น
 • ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพแคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม ตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
 • ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
 • ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่าง ๆ
 • ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย