งานแนะแนวอาชีพฯ

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

รองสุรศักดิ์ คำมั่น ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา2

นายสุรศักดิ์ คำมั่น

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

-

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0019

นายบริวัตร พิบูลมัยกิจ

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0061

นายสุชีวิน พุฒผา

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

นายพงษ์เกษม ทองปน ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายพงษ์เกษม ทองปน

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0029

นางสาวทักษพร จรลอง

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

download (1)

-

เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ
 • จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพ
 • บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • สร้างระบบเครือข่าย การแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน
 • ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพ ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ
 • จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษาโดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย