งานสวัสดิการฯ

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

รองสุรศักดิ์ คำมั่น ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา2

นายสุรศักดิ์ คำมั่น

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายเรวัตร สำราญรื่น

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0042

นายรัฐนันท์ ผลสุข

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0041

นายธีรวัฒน์ อภิบาล

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0031

นางสาวปนัดดา อุ่นกาย

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0047

นางสาวพรปวีณ์ ด้วงเงิน

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0017

นายณัฐพล ทองทับ

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0035

นางสาวอภิญญมาศ จันอาษา

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆภายในสถานศึกษา เช่น ร้านค้าจำหน่ายอาหาร น้ำดื่ม เป็นต้น
 • ดำเนินการและอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านต่างๆ เช่น การทำบัตรประกันคุณภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ และขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารพาหนะต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น
 • จัดหาเวชภัณฑ์และเครื่องมือเพื่อการปฐมพยาบาลและการบริการทางสุขภาพ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อร้ายแรง สิ่งเสพติดต่างๆ ตลอดจนการป้องกันรักษา
 • จัดหอพักตรวจติดตาม และควบคุมดูแลการเข้าพักในหอพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • จัดโรงอาหารวางแผนจัดระบบและควบคุมการดูแลประกอบอาหารและการให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษาให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการและสุขลักษณะที่ดี
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น รายงานปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย