งานปกครอง

งานปกครอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

รองสุรศักดิ์ คำมั่น ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา2

นายสุรศักดิ์ คำมั่น

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายทศพล ทองผุด

หัวหน้างานปกครอง

3_นายอรุณ ชุมอาจ รองหัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายอรุณ ชุมอาจ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

101613

นายเกษอมร มิ่งขวัญ

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0029

นางสาวทักษพร จรลอง

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0021

นายธนชัย บุญเพิ่ม

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0061

นายสุชีวิน พุฒผา

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0015

นายณธีพัฒน์ โพธิถาวรวัฒน์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0045

นายกฤษณ์นพัฒน์ ไชยมาตร์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0018

นายชัชวาล ชิณวงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0052

นางสาวอัญชลี ผาหยาด

ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง

งานปกครอง  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
 • ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
 • เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 • พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
 • จัดทำระเบียบนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
 • สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย