งานครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

รองสุรศักดิ์ คำมั่น ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา2

นายสุรศักดิ์ คำมั่น

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายพัสกร เลาหะเอกริน

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0050

นางสาวอรอนงค์ อำมะ

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0041

นายธีรวัฒน์ อภิบาล

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0031

นางสาวปนัดดา อุ่นกาย

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0039

นางสวาท วิสัย

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

101613

นายเกษอมร มิ่งขวัญ

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0030

นายเสกสรรค์ สิงทิศ

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0045

นายกฤษณ์พัฒน์ ไชยมาตร์

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0014

นายวุฒินันท์ เอกสัน

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0011

นายวีระพล ราชาธรรมกุล

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0042

นายรัฐนันท์ ผลสุข

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

IMG_2699

นายดุษฎี ปฏิโชติ

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0061

นายสุชีวิน พุฒผา

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0063

นายทศพล ทองผุด

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0049

นายชัยวัฒน์ มาทวี

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายพงษ์เกษม ทองปน ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายพงษ์เกษม ทองปน

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0015

นายณธีพัฒน์ โพธิถาวรวัฒน์

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0026

นายจักรพันธ์ ผิวผ่อง

ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
  • ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
  • ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
  • ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแกนักเรียนนักศึกษา
  • ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
  • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย