งานกิจกรรม

งานกิจกรรม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

รองสุรศักดิ์ คำมั่น ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา2

นายสุรศักดิ์ คำมั่น

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายพุทธิวัฒน์วัตร ตามบุญ

หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

3_นายอรุณ ชุมอาจ รองหัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายอรุณ ชุมอาจ

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0063

นายทศพล ทองผุด

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

101613

นายเกษอมร มิ่งขวัญ

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0030

นายเสกสรรค์ สิงทิศ

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

Untitled-1

นายชวาล แข็งแรง

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0015

นายณธีพัฒน์ โพธิถาวรวัฒน์

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

download (1)

-

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0073

นายพงษ์เกษม ทองปน

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0049

นายชับวัฒน์ มาทวี

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0012

นายพงษ์สุริยา เรณู

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

IMG_2861

นายนิติ จันทร์จำปา

ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวปิยะพร วงษ์กาศ จนท งานกิจกรรม

นางสาวปิยะพร วงษ์กาศ

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรม  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา
 • ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่าง ๆ ขึ้นในสถานศึกษา เช่น องค์การเกษตรกรในอนาคต แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ.ช.ท.) องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย (อคท.) องค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย (อธท.) องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
 • จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
 • ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
 • ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
 • ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย