งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0077

นายธงรบ เวฬุบับ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0021

นายธนญชัย บุญเพิ่ม

หัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0032

นายวินัย ศรีแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0021

นายธนญชัย บุญเพิ่ม

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0073

นายพงษ์เกษม ทองปน

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0016

นายนำพล จุหลัน

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0045

นายกฤษณ์นพัฒน์ ไชยมาตร์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0061

นายสุชีวิน พุฒผา

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0067

นายวีรพงษ์ ตังควัฒนา

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0025

นายนพพร ไกรยวงษ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0049

นายชัยวัฒน์ มาทวี

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายพงษ์สุริยา เรณู ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายพงษ์สุริยา เรนู

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0042

นายรัฐนันท์ ผลสุข

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

IMG_2699

นายดุษฎี ปฏิโชติ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นายธนวัฒน์ กิ่งแสง หัวหน้าแผนกโยธา

นายธนวัฒน์ กิ่งแสง

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

นางสาวสุพัตรา แก้วสุข จนท วิชาการ

นางสาวสุพัตรา แก้วสุข

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

งานอาคารสถานที่ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

  • จัดเวรดูแลสถานที่ให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
  • รับผิดชอบดูแลรักษา ตกแต่งบริเวณ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ของสถานศึกษาตลอดจนไฟฟ้า ประปา และเครื่องสถขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี ตอลดจนความสะอาดภายในสถานศึกษา
  • 3. ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของยามรักษาการณ์ คนงานภารโรงในสถานศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาด การบริการแก่ครู อาจารย์ และอื่นๆ 
  • เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • รายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย