งานพัสดุ

งานพัสดุ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0077

นายธงรบ เวฬุบับ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุริยา กันภัย

หัวหน้างานพัสดุ

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0045

นายกฤษณ์นพัฒน์ ไชยมาตร์

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0021

นายธนญชัย บุญเพิ่ม

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0073

นายพงษ์เกษม ทองปน

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0049

นายขัยวัฒน์ มาทวี

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

download (1)

นายพัสกร เลาหะเอกกริน

ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0054

นางสาวจิราวรรณ ชอบดี

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

บุคลากร 2019_๒๐๐๕๒๘_0057

นางสาวปัทมา นามเที่ยง

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

งานพัสดุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษาการเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
  • จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
  • จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  • ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
  • ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  • เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย