ฝ่ายบริหาร

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

นายธงรบ เวฬุบับ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสถิตย์ เทศาราช

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายอาคม ศรีพรม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางรติภัทร จันทร์ส่อง

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา