การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัด 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัด 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

Link

ข้อมูลพื้นฐาน

1

โครงสร้าง

http://

2

ข้อมูลผู้บริหาร

https://bit.ly/3ivDSL6

3

อำนาจหน้าที่

http://

4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

http://

5

ข้อมูลการติดต่อ

https://bit.ly/2FyCyIG

6

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

http://1ab.in/jdm

ประชาสัมพันธ์

7

ข่าวประชาสัมพันธ์

https://bit.ly/3hvXLAc

8

Q&A

http://www.pmtc.ac.th/2020/category/student_news/

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

9

SocialNetwork

https://bit.ly/35ACWRN

ตัวชี้วัด 9.2 การบริหารงาน

ข้อ

ข้อมูล

Link

แผนดำเนินงาน

10

แผนดำเนินงานประจำปี

http://

11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำ รายไตรมาส

http://

12

รายงานดำเนินงานประจำปี

http://

การปฏิบัติงาน

13

คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

http://

การให้บริการ

14

คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงานให้บริการ

http://

15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

http://techno.vec.go.th/Default.aspx?tabid=659

16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

http://

17

E - Service

http://

ตัวชี้วัด 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ

ข้อมูล

Link

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://

19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

http://

20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

http://

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

http://

22

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://bit.ly/2RufTQC

23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

http://

24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

http://

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

Link

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://

26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://

27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

http://

28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

http://

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ

ข้อมูล

Link

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

http://

30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

http://

31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

http://

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

http://

33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

http://

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

Link

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

http://

35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

http://

36

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

http://

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

http://

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

http://

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://

40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส

http://

41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

42

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

http://

43

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

http://

44

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

http://

45

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

http://

46

มาตรการป้องกันการรับสินบน

http://

47

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

http://

48

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

http://