ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

PMTC GOOD TEAM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
ให้เป็นไปตามด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป