ข่าวสาร

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารความเคลื่อนไหวในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

ข่าวนักเรียน นักศึกษา

ข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา เช่นกำหนดการต่าง ๆ

ข่าวสารจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวสารความเคลื่อนไหว การจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร