การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๕