กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด

พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542