การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

ประกาศหยุดการเรียนในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 และกำหนดการจัดการเรียนชดเชยในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564

ประกาศหยุดการเรียนใน

Read more