เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์ สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรล

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more