ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

  ประกาศวิทยาลั

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

Read more