แผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562 – 2566