งานวางแผนและงบประมาณ

ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

S__1594736

นายสถิตย์ เทศาราช

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายดุษฎี ปฏิโชติ

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

IMG_0379

นายประสิทธิ์ ภูมั่น

ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

IMG_0356

นางสาวปนัดดา อุ่นกาย

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

IMG_0351

นางสาวอรอนงค์ อำมะ

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • จัดทำแผน แผนการศึกษา  แผนการใช้ทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ
 • กำหนดแผนงานการรับนักเรียนนักศึกษา การยุบ ขยาย  และเพิ่มประเภทวิชา  สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคมชุมชน   และท้องถิ่นตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
 • จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจำปี  ให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา
 • การตรวจสอบภายในสถานศึกษา การควบคุมภายใน  การควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้  และดำเนินเรื่องขอเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาเมื่อจำเป็น
 • จัดทำรายงานการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตามตัวชี้วัด  ตามแผนงานและโครงการเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ  เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชาสำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา และงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ
 • วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ดาวโหลดเอกสาร งานวางแผนและงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2564