ผลการประเมินแผนธุรกิจของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหารเรื่อง ผลการประเมินแผนธุรกิจของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564