การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

PMTC GOOD TEAM

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่บัดนี้ถึง – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการและสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก