วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู นำนักเรียน นักศึกษาร้วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562