ผลการเรียน ภาคเรียนที่
/
[1] ชก.11                                                                                                                                                                 
[2] ชก.12                                                                                                                                                                 
[3] ชก.21                                                                                                                                                                 
[4] ชก.22                                                                                                                                                                 
[5] ชก.31                                                                                                                                                                 
[6] ชก.32                                                                                                                                                                 
[7] ชค.11                                                                                                                                                                 
[8] ชค.21                                                                                                                                                                 
[9] ชค.31                                                                                                                                                                 
[10] ชช.11                                                                                                                                                                 
[11] ชช.21                                                                                                                                                                 
[12] ชฟ.11                                                                                                                                                                 
[13] ชฟ.12                                                                                                                                                                 
[14] ชฟ.13                                                                                                                                                                 
[15] ชฟ.21                                                                                                                                                                 
[16] ชฟ.22                                                                                                                                                                 
[17] ชฟ.31                                                                                                                                                                 
[18] ชฟ.32                                                                                                                                                                 
[19] ชฟ14                                                                                                                                                                 
[20] ชย.11                                                                                                                                                                 
[21] ชย.12                                                                                                                                                                 
[22] ชย.13                                                                                                                                                                 
[23] ชย.14                                                                                                                                                                 
[24] ชย.15                                                                                                                                                                 
[25] ชย.16                                                                                                                                                                 
[26] ชย.21                                                                                                                                                                 
[27] ชย.22                                                                                                                                                                 
[28] ชย.23                                                                                                                                                                 
[29] ชย.24                                                                                                                                                                 
[30] ชย.31                                                                                                                                                                 
[31] ชย.32                                                                                                                                                                 
[32] ชย.33                                                                                                                                                                 
[33] ชย.34                                                                                                                                                                 
[34] ชอ.11                                                                                                                                                                 
[35] ชอ.12                                                                                                                                                                 
[36] ชอ.21                                                                                                                                                                 
[37] ชอ.22                                                                                                                                                                 
[38] ชอ.31                                                                                                                                                                 
[39] พค.11                                                                                                                                                                 
[40] พค.12                                                                                                                                                                 
[41] พค.21                                                                                                                                                                 
[42] พค.22                                                                                                                                                                 
[43] พค.31                                                                                                                                                                 
[44] พค.32                                                                                                                                                                 
[45] พบ.11                                                                                                                                                                 
[46] พบ.12                                                                                                                                                                 
[47] พบ.21                                                                                                                                                                 
[48] พบ.22                                                                                                                                                                 
[49] มบค.11                                                                                                                                                                 
[50] มบบ.11                                                                                                                                                                 
[51] มบบ.21                                                                                                                                                                 
[52] มอฟ.11                                                                                                                                                                 
[53] มอฟ.21                                                                                                                                                                 
[54] มอย.11                                                                                                                                                                 
[55] มอย.21                                                                                                                                                                 
[56] มอว.11                                                                                                                                                                 
[57] มอว.21                                                                                                                                                                 
[58] มออ.11                                                                                                                                                                 
[59] มออ.21                                                                                                                                                                 
[60] สบค.11                                                                                                                                                                 
[61] สบบ.11                                                                                                                                                                 
[62] สอผ.11                                                                                                                                                                 
[63] สอฟ.11                                                                                                                                                                 
[64] สอฟ.21                                                                                                                                                                 
[65] สอย.11                                                                                                                                                                 
[66] สอย.21                                                                                                                                                                 
[67] สอว.11                                                                                                                                                                 
[68] สออ.11                                                                                                                                                                 
[69] สออ.21